بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي حذف آفت كش ها از آب با تاكيد بر برآورد اقتصادي آن ها

ساخت وبلاگ
چکیده : عنوان نشریه:   مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد :   آذر و دي 1392 , دوره  15 , شماره  5 ; از صفحه 8... با عنوان : بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي حذف آفت كش ها از آب با تاكيد بر برآورد اقتصادي آن ها بخوانید :
عنوان نشریه:   مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد :   آذر و دي 1392 , دوره  15 , شماره  5 ; از صفحه 80 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله:  بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي حذف آفت كش ها از آب با تاكيد بر برآورد اقتصادي آن ها
 
 
نویسندگان:  فدايي عبدالمجيد*, صادقي مهربان
 
 * شهركرد، رحمتيه، دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يكي از روش هاي حذف انواع آلاينده ها از آب هاي آلوده فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته (Advanced oxidation procsess=AOPs) است كه در سال هاي اخير توسط بسياري از پژوهشگران پيشنهاد شده است. مهمترين مشكل جدي كه مانع توسعه اين روش هاست هزينه بالاي آن ها مي باشد؛ لذا اين پژوهش با هدف بررسي استفاده از فناوري اكسيداسيون پيشرفته براي حذف آفت كش ها از آب با تاكيد برآورد اقتصادي آن ها صورت گرفت.
روش بررسي: در اين پژوهش تجربي، تجزيه و تحليل ها بر اساس طرح فاكتوريل جزيي، روي 150 نمونه انجام گرفت. راكتورهاي التراسونيك، التراويوله، راكتورهاي هيبريدي الترا ويوله و اكسيد روي و الترا ويوله و آب اكسيژنه
 براي حذف هر دو آفت كش مالاتيون و ديازينون استفاده شدند. آناليز نمونه ها با دستگاه گاز كروماتوگرافي اسپكترومتر جرمي (GC-MS) انجام شد و هزينه انرژي با فرمول تجربي انرژي محاسبه گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه بيشترين مصرف انرژي (5898.87 و 4430.37 كيلو وات ساعت بر متر مكعب، به ترتيب براي حذف آفت كش ديازينون و مالاتيون) براي فرآيند التراسونيك و كمترين مصرف انرژي (224.29 و 167.01 كيلو وات ساعت بر متر مكعب، به ترتيب براي حذف ديازينون و مالاتيون) براي فرآيند هيبريدي التراويوله و آب اكسيژنه مي باشد. همچنين فرآيند هيبريدي
 الترا ويوله و آب اکسيژنه اقتصادي ترين روش حذف آفت كش هاي ديازينون و مالاتيون از آب است و حذف آفت كش مالاتيون با فرآيندهاي مختلف از نظر اقتصادي بهتر از آفت كش ديازينون است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه مي توانند زمينه استفاده از فرآيندهاي تصفيه پيشرفته را بصورت تلفيقي براي تصفيه آب و فاضلاب در مقياس صنعتي، براي استفاده در صنعت آب و فاضلاب كشور فراهم سازند.

 
كليد واژه: برآورد هزينه، فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته، حذف آفت كش ها
بررسي كارايي بازار سرمايه,بررسي كارايي صنعت گردشگري,بررسی کارایی اقتصادی جرایم مالیاتی,بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب,بررسی کارایی بورس اوراق بهادار,بررسی کارایی شعب بانک,بررسی کارایی,بررسی کارایی کارکنان,بررسی کارایی فنی,بررسی کارایی سازمان,...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت: 20:19